لینک ورود به جلسه

جلسه مشاوره در گوگل میت برگزار می‌شود. برای اتصال بهتر وی‌پی‌ان را قطع کنید.

لطفا تنها در روز و ساعت انتخابی (در فرم درخواست)، به آدرس زیر جهت ورود به جلسه مشاوره مراجعه کنید: